Dermis

ps beauty treatment chairps beauty treatment chair ps beauty treatment chair

It moves!

The Dermis beauty chair is a professional beauty chair that has everything beauticians and tattoo artists need. Adjust the height and inclination of the seat and backrest with the press of a button on the hand or (wireless) foot controller. The legrest is operated via a gas spring. The self-fixating armrests can be flipped up and back for easy entry.

**Het Beweegt.
De Dermis schoonheid stoel is een professionele schoonheid stoel die alles heeft wat schoonheidsspecialisten en tattoo artiesten nodig hebben. Pas de hoogte en helling van de zitting en rugleuning aan met een druk op een knop op de hand of (draadloos) voetpedaal. De beensteun wordt bediend via een gasveer. De zelf fixerende armleuningen kunnen omhoog en naar achteren worden geklapt voor eenvoudige toegang.

Why the gas spring?

Because it saves you a lot of time. Many company install a fourth actuator for the leg rest. However, we found that just pressing the lever and moving the leg rest is about 2,5x faster than grabbing the controller, finding the right button and waiting for the actuator to move. In addition, a gas spring is a lot cheaper and less prone to failure than an actuator.

**Waarom de gasveer?
Omdat het u veel tijd bespaart. Veel bedrijven installeren een vierde actuator voor de beensteun. We hebben echter geconstateerd dat alleen het indrukken van de hendel en het verplaatsen van de beensteun ongeveer 2,5x sneller is dan het grijpen van de controller, het vinden van de juiste knop en wachten tot de actuator beweegt. Bovendien is een gasveer een stuk goedkoper en minder storingsgevoelig dan een actuator.

Even More Comfortable

The cushioning of the 2018 Dermis has been completely redesigned to be even more comfortable and durable. The medical grade memory foam in the seat is of same quality you find in wheel chair seats – which meet the highest quality standards. The foam is undeformable, so the chair will look the same, even after 5 years of intensive use. In addition, we have made the cushions thicker for that extra bit of comfort.

**Nog comfortabeler
De demping van de Dermis 2018 is volledig opnieuw ontworpen om nog comfortabeler en duurzamer te zijn. Het geheugenschuim van medische kwaliteit in de stoel is van dezelfde kwaliteit als rolstoelstoelen – die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het schuim is onvervormbaar, dus de stoel ziet er hetzelfde uit, zelfs na 5 jaar intensief gebruik. Bovendien hebben we de kussens dikker gemaakt voor dat extra beetje comfort.

Heating

The Dermis beauty chair is also available with heating to stay warm during a long treatment. Thanks to three temperature levels the heating can be set to your client’s preference.

**Verwarming
De Dermis schoonheid stoel is ook verkrijgbaar met verwarming om warm te blijven tijdens een lange behandeling. Dankzij drie temperatuurniveaus kan de verwarming worden ingesteld naar de voorkeur van uw klant.

NEW: headrest with face hole

The new headrest features the same medical grade memory foam and upholstery of the chair’s seat and backrest – which meet only the highest quality standards. The face hole is easily closed with the included cushion.

**NIEUW: hoofdsteun met gezicht gat
De nieuwe hoofdsteun is voorzien van hetzelfde medische geheugenschuim en bekleding van de stoel en rugleuning van de stoel – die alleen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.
Het gezicht gat wordt gemakkelijk gesloten met het meegeleverde kussen.

The measurements of the chair have remained the same:
**De afmetingen van de stoel zijn hetzelfde gebleven:

Length: 177 – 198 cm
Lengte: 177 – 198 cm

Width: 56 cm (seat) 78 cm (outside)
Breedte: 56 cm (zitting) 78 cm (Buitenzijde)

Height: 54 – 126 cm
Hoogte: 54 – 126 cm

Weight (net): 75 kg
Gewicht (net): 75 kg

Maximum load: 200 kg
Maximum gewicht: 200 kg

Squeaky Clean

Hygiene is perhaps the most important thing in any salon. You may be the best beautician in the world, if your salon is not clean clients will stay away. The Dermis helps you with thanks to the easy to clean and highly resistant PU upholstery. Essential oils and (most) agressive liquids will not stand a chance. Any stains can be easily removed using a soft cloth and warm water.

**Brandschoon
Hygiëne is misschien wel het belangrijkste in elke salon. U bent misschien wel de beste schoonheidsspecialiste ter wereld, als uw salon niet schoon is, blijven klanten weg.
De Dermis helpt u dankzij de eenvoudig te reinigen en zeer resistente PU-bekleding.
Etherische oliën en (de meeste) agressieve vloeistoffen maken geen schijn van kans.
Vlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd met een zachte natte doek en warm water.

Wireless Foot controller

Want to take it to the next level?
Go for a (wireless) foot controller.
This way you will never touch your hand controller with dirty gloves again – or lose time taking them off.

**Draadloze voetbediening
Wil je het naar het volgende niveau brengen? Ga voor een (draadloos) voetpedaal. Op deze manier raakt u uw handcontroller nooit meer met vuile handschoenen aan – of verliest u de tijd om ze uit te doen.

Make it your own

Not every beautician or tattoo artist want the same thing. Therefore, we offer some options to really personalise your chair.

**Maak het je eigen
Niet elke schoonheidsspecialiste of tattoo-artiest wil hetzelfde. Daarom bieden we enkele opties om uw stoel echt te personaliseren.

Colours
Pick 1 or 2 of the 31 available colours. Yes, that is right, you can pick 2 colours for 1 chair! See below for examples.

**Kleuren
Kies 1 of 2 van de 31 beschikbare kleuren. Ja, dat klopt, je kunt 2 kleuren kiezen voor 1 stoel! Zie hieronder voor voorbeelden.

Turntable
To turn the chair. Ideal for tight spaces. Allows you to turn the client instead of moving around with your stool.

**Draaikrans
Om de stoel te draaien. Ideaal voor krappe ruimtes. Hiermee kunt u de client draaien in plaats van met uw kruk rond te lopen.

Wheels
To move the chair around. Very useful if you only have a small space or want to clean under the chair regularly. Be aware that we do not offer wheels in combination with a turntable.

**Wielen
Om de stoel te verplaatsen. Zeer handig als u slechts een kleine ruimte heeft of regelmatig onder de stoel wilt reinigen. Houd er rekening mee dat we geen wielen aanbieden in combinatie met een draaitafel.

Controller
We ship the chair with a hand controller by default. The foot controller or wireless foot controller are optional.

**Bediening
We verzenden de stoel standaard met een handcontroller. Het voetpedaal of het draadloze voetpedaal zijn optioneel.

Why SB Design?

Good question! Have a look at this page to find out more about us.